01-01-2022

Vanaf 25 -5- 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOTORTOERCLUB Troapel  (hierna genoemd MTC Troapel) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren en  of andere geïnteresseerden.

MTC Troapel  kan over persoonsgegevens beschikken en  verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van onze vereniging en/of omdat je zelf deze gegevens bij het invullen van een inschrijf- of aanmeldingsformulier aan MTC Troapel verstrekt. Wanneer je niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde diensten en activiteiten leveren en kunnen wij niet voldoen aan de doelstellingen van onze vereniging.

Indien je lid (hoofdlid, partnerlid, aspirant lid of gastrijder) wordt van MTC Troapel , sponsor bent , een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan MTC Troapel  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MTC Troapel, KvK nummer: 02095559. Indien er contact nodig is m.b.t. de AVG, dan kan dit door een mail te sturen naar info@mtctroapel.nl.

Gegevens verwerking doeleinden

1.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam;
 2. adresgegevens eventueel postadres;
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
 4. geboortedatum, ingangsdatum van lidmaatschap;
 5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor MTC Troapel , zoals b.v. social-media accounts, merk en type motorfiets.

1.2 MTC Troapel verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:(onderstaand is eventueel aan te passen door MTC Troapel )

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor afhandeling van het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
 2. je 06 nummer wordt gebruikt om via WhatsApp (MTC Troapel  WhatsApp groepen) contact te houden. Je kunt er zelf voor kiezen om deze groep (tijdelijk/geheel ) weer te verlaten. Het 06-nummer en/of je telefoon nr kunnen gebruikt worden om in geval van incidenten of  tijdens een evenement contact op te nemen met een contactpersoon, vermeld als ICE contact;
 3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MTC Troapel;
 4. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
 5. alle gegevens incl. de geboortedatum, de ingangsdatum van lidmaatschap worden gebruikt voor administratieve doeleinden  van MTC Troapel ;
 6. je naam kan gebruikt worden in een onderschrift bij een afbeelding op de website, in een tekst van een clubevenement-/ motortoerverslag of ander social-media;
 7. mocht je als niet lid via e-mail contact opnemen met MTC Troapel  dan zullen deze persoonsgegevens na dit initiële contact NIET verder gebruikt worden. Deze gegevens zullen derhalve direct vernietigd worden.

1.3 Informatie
Je naam, telefoonnummer en e-mail adres kunnen tevens worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MTC Troapel  en om je te informeren over de ontwikkelingen / nieuws  van MTC Troapel en overige  doeleinden.

1.4 E-mail berichtgeving
MTC Troapel  gebruikt je naam en e-mailadres voor het toesturen van uitnodigingen /mededelingen  en tevens voor e-mail nieuwsbrieven. In de mailingverzendlijst staan mogelijk alle mailadressen (op de dag van verzending) van alle leden, zichtbaar vermeld. MTC Troapel  kan je verder via e-mail op de hoogte brengen van wat binnen MTC Troapel  speelt.

1.5 Beperking gegevensoverdracht
MTC Troapel  zal je gegevens op geen enkele wijze aan derden verkopen dan wel doorspelen, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.6 Bewaartermijn gegevens 

MTC Troapel  verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden, doch minimaal gedurende de duur van je lidmaatschap en zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap wanneer het (wettelijke) verplichtingen betreffen. Indien er gegevens zijn die historische waarde hebben voor de vereniging, dan worden deze gegevens bewaard, totdat je aangeeft dit niet meer te wensen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

1.7 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MTC Troapel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen (minimale data op de website).

1.8 Verwerking gegevens
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MTC Troapel  geen  gebruik van diensten van derden, een zogenaamde (sub)verwerker.

1.9 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de ledenadministratie van MTC Troapel  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MTC Troapel zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1.2 , kan je eveneens contact opnemen met de contactpersoon m.b.t. de AVG.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop MTC Troapel  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon m.b.t. de AVG
Eventuele andere vragen m.b.t. de AVG of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze contactpersoon/bestuur .

2.0 Wijzigingen privacybeleid 

Dit privacybeleid kan door het zittende bestuur worden gewijzigd. 

De wijzigingen worden via deze pagina op de website bekend gemaakt. 

Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Het bestuur van MTC Troapel 

                                                                                                                                                        

Versie 1.0  /  01-01- 2022